Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Nghị quyết
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 103/2015/QH13 NGÀY 25-11-2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 104/2015/QH13 NGÀY 25-11-2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀ 13-07-2016 1315
2 Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 7 BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 11-07-2016 1321
3 Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của chính phủ quy định về việc VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP 24-05-2016 1271
4 Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 04-01-2016 1221
5 NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2013/NQ-HĐTP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO 04-03-2014 1628
6 Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 03-06-2013 1631
7 Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn ... 03-06-2013 1459
8 Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 25-04-2013 1599
9 NGHỊ QUYẾT số: 37/2012/QH13 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012 Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 01-04-2013 1743
10 Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân 24-11-2012 1735
11 Nghị quyết 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 24-11-2012 1669
12 Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 20-09-2012 1756
13 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06 tháng 08 năm 2011 về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 20-09-2012 1674
14 Nghị quyết số 1023/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 về việc thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 12-09-2012 1666
15 Nghị quyết sô 1022/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 về việc thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân 12-09-2012 1671
16 Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 12-09-2012 1892
17 NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2012/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 12-09-2012 1613
18 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính 05-09-2011 1824
19 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính 05-09-2011 4327
20 Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của BLTTDScho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉn 06-07-2011 2607
21 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 06-07-2011 2406
22 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 26-05-2011 2967
23 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 26-05-2011 2725
24 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 05/2006/NQ-HĐTP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 07-05-2011 4183
25 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2006/NQ-HĐTP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO CÁC PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘ 07-05-2011 2693
Tổng số: 47
Trang : 1 2